Θέμα μνημονίου με τη Microsoft

Έλαβα μια ανακοίνωση των Ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά με το θέμα της υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ ελληνικού δημοσίου με τη Microsoft. Προφανώς υπάρχει πολιτικό bias στην επιστολή και δεν πρόκειται να την αναδημοσιεύσω ολόκληρη.

Επειδή όμως η συμφωνία έχει δέσει το δημόσιο στο άρμα της πολεθνικής, πράγμα που για τους υποστηρικτές του ανοικτού λογισμικού σαν και μένα, κρίνεται ως επιζήμιο και οικονομικά και ανασταλτικό  της καινοτομίας, σας παραθέτω τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις στην Ευρωβουλή κι αξιολογήστε τις κατά το δοκούν.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ-ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ:

«Θέμα: Συμφωνία ελληνικής κυβέρνησης με τη Μicrosoft

1. Επανερχόμαστε στο ερώτημα που θέσαμε με την ερώτησή μας E-0715/08, στην οποία απάντησε ο Επίτροπος Mc Creevy στις 19.06.2008. Επειδή η Επιτροπή δεν έδωσε διευκρινίσεις για το πρώτο σκέλος της ερώτησης, θέτουμε εκ νέου στην Επιτροπή το εξής ζήτημα: Στις 22 Ιουνίου 2007, ο Υπουργός Οικονομίας δήλωσε στην ελληνική Βουλή ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει ζητήσει την έγκριση της Επιτροπής για την εν λόγω συμφωνία και, στις 24 Ιανουαρίου 2008, ο Υφυπουργός Οικονομίας δήλωσε ότι η Επιτροπή έχει δώσει τη συγκατάθεσή της για την εν λόγω συμφωνία.

– Ερωτάται η Επιτροπή αν επιβεβαιώνει ότι είχε ερωτηθεί από την ελληνική κυβέρνηση για το περιεχόμενο της συμφωνίας και εάν και πότε είχε απευθύνει θετική γνωμοδότηση; Επιπλέον, ζητούμε από την Επιτροπή να μας ενημερώσει σχετικά με την αλληλογραφία με την ελληνική κυβέρνηση μέχρι τις 24 Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την έγκριση της συμφωνίας.

2. H Επιτροπή, στην απάντησή της, αξιολογεί τη συμφωνία ως ένα μη δεσμευτικό Μνημόνιο Συμφωνίας (ΜΣ) και όχι μια δεσμευτική σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας, κατά την έννοια της οδηγίας 2004/18/ΕΚ1.

– Κατ’ αρχάς, συνεχίζει η Επιτροπή να αξιολογεί τη συμφωνία ως μη δεσμευτικό Μνημόνιο Συμφωνίας, δεδομένου ότι στο άρθρο 4.5, εδάφια α) και β) του κειμένου της συμφωνίας, προβλέπεται ρητά η εξ επαχθούς αιτίας προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού της Μicrosoft, καθόσον υπάρχει αναφορά για την προμήθεια αυτών των προϊόντων σε “προνομιακές τιμές και όρους” “τελική τιμή, στοιχεία τιμολόγησης και δόσεις αποπληρωμής για τις άδειες” και ορίζεται υποχρέωση προμήθειας 30.000 υπολογιστών μέχρι το τέλος του 2006 και 40.000 υπολογιστών μέχρι το τέλος του 2008;

– Κατά δεύτερο, έχει ερευνήσει αν τηρήθηκε η κοινοτική νομοθεσία για την εν λόγω προμήθεια;

– Επιπλέον, στα άρθρα 3.1. και 3.2 και στα σχετικά εδάφια τους σχετικά με την υποστήριξη της Δημόσιας Διοίκησης από την Microsoft, γίνεται παραπομπή για τους όρους και τις προϋποθέσεις της συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης και της Microsoft σε ξεχωριστές Συμβάσεις. Έχει ζητήσει η Επιτροπή από την ελληνική κυβέρνηση τα κείμενα των ξεχωριστών Συμβάσεων και μπορεί να διαβεβαιώσει ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις που εμπεριέχονται δεν αποτελούν δεσμευτικές υποχρεώσεις για την ελληνική κυβέρνηση;»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

«1. Η Επιτροπή δεν γνωρίζει την ύπαρξη σχετικού αιτήματος εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης αναφορικά με τη «συμφωνία» με τη Microsoft και ως εκ τούτου δεν έχει διατυπώσει οιανδήποτε γνώμη επ’ αυτής. Ωστόσο, επισημαίνεται εν προκειμένω ότι τα κράτη μέλη δεν οφείλουν να γνωστοποιούν στην Επιτροπή τέτοιου είδους συμφωνίες και να ζητούν την έγκρισή της πριν από τη σύναψη.

2. Η Επιτροπή εξακολουθεί να θεωρεί το επίμαχο έγγραφο ως μη δεσμευτικό Μνημόνιο Συμφωνίας (ΜΣ) και όχι ως δεσμευτική σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας, κατά την έννοια της οδηγίας 2004/18 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών («η οδηγία»).

Η Επιτροπή παραπέμπει στην προηγούμενη απάντησή της στη γραπτή ερώτηση E-0715/082 των αξιότιμων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του ιδίου θέματος. Στην απάντησή της αυτή, η Επιτροπή τονίζει ότι στο άρθρο 8 παράγραφος 10 του εν λόγω εγγράφου καθορίζεται η νομική του φύση. Στο άρθρο αυτό αναφέρεται σαφώς ότι οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο έγγραφο καθίστανται δεσμευτικές με τη σύναψη μιάς ή περισσοτέρων αντιστοίχων δεσμευτικών συμβάσεων. Κατά συνέπεια, η ρητή αναφορά στο ΜΣ της προμήθειας ορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών υπολογιστών πρέπει να εκληφθεί στο πλαίσιο αυτό, δηλαδή ότι η προμήθειά τους θα υλοποιηθεί μέσω ειδικών δεσμευτικών συμβάσεων. Η σύναψη των εν λόγω συμβάσεων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και η ανάθεσή τους πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στην οδηγία αυτή.

Βάσει των πληροφοριών που διαβίβασαν οι ελληνικές αρχές, το ΜΣ δεν έχει παραγάγει μέχρι σήμερα αποτελέσματα, δηλαδή δεν έχει υπογραφεί καμία σύμβαση προμήθειας (όπως οι αναφερόμενες από τα αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) ή οιαδήποτε άλλη σύμβαση.

Εν κατακλείδι, η Επιτροπή επιθυμεί να επαναλάβει εκ νέου ότι όλες οι ειδικές συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που προβλέπονται στο ΜΣ και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας πρέπει να πρέπει να συνάπτονται τηρουμένων των διατάξεων της οδηγίας, δηλαδή μέσω των διαδικασιών περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών τις οποίες προβλέπει η οδηγία.

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη απάντηση της Επιτροπής, οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι θα συμμορφωθούν με την κοινοτική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων για οποιαδήποτε σύμβαση υπογραφεί στο πλαίσιο του ΜΣ και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις. Η πρόθεση αυτή των ελληνικών αρχών προκύπτει επίσης από ερμηνευτική επιστολή του ΜΣ που συμφωνήθηκε μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Microsoft στις 10 Σεπτεμβρίου 2007.»

9 thoughts on “Θέμα μνημονίου με τη Microsoft

 1. vrypan

  Αυτό που ονομάζεις όμως πολιτικό bias, έχει μία σημαντική διάσταση: φαίνεται ότι ο Αλογοσκούφης είπε ψέματα σε απάντησή του στην Βουλή. Το αντιγράφω εγώ, που είναι δεδομένο ότι είμαι δηλωμένα biased. 🙂

  “Παραπλάνησαν συνειδητά την Ελληνική Βουλή οι αρμόδιοι υπουργοί κκ. Aλογοσκούφης και Παπαθανασίου όταν δήλωναν ψευδώς, κατά τις συνεδριάσεις της 22 Ιουνίου 2007 και 24 Ιανουαρίου 2008, ότι ζήτησαν και έλαβαν σχετική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με την εταιρεία Microsoft!”

  Ολόκληρη η ανακοίνωση: http://docs.google.com/Doc?id=ajbzp4pn3n3j_123c

 2. nikan

  Παναγιώτη, χωρίς να παίρνω όρκο για την ορθότητα της ανάγνωσής μου, το γεγονός ότι δεν υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης όπως λέει η απάντηση:

  “Ωστόσο, επισημαίνεται εν προκειμένω ότι τα κράτη μέλη δεν οφείλουν να γνωστοποιούν στην Επιτροπή τέτοιου είδους συμφωνίες και να ζητούν την έγκρισή της πριν από τη σύναψη.”

  μου κάνει όλα τα υπόλοιπα να φαίνονται παιχνίδι εντυπώσεων.

 3. vrypan

  Είναι, αν δεν δεις το θέμα της ανακοίνωσης: ο υπουργός όταν ρωτήθηκε, είπε ψέματα στην Βουλή. Το αν η υπόθεση σχετίζεται με την micorsoft, την Ολυμπιακή ή την σύμβαση του Κιότο, είναι δευτερεύον για μένα.

  Το σχόλιό μου δεν είχε χαρακτήρα αντιπαράθεσης, αλλά να δείξω και αυτή την διάσταση που θεωρώ πιο σημαντική.

  Τώρα, για το θέμα της MS, έχεις δίκιο σε ένα βαθμό. Δεν ξέρω αν υπάρχει πρόβλημα εκεί που αναφέρουν ότι θα έπρεπε η σύμβαση να γίνει “μέσω των διαδικασιών περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών τις οποίες προβλέπει η οδηγία”.

  Αλλά για εμένα το θέμα της MS δεν είναι τυπικό (αν επιτρέπεται ή όχι κ.λ.) αλλά θέμα επιλογών. Ανεξάρτητα με το τί θα μπορούσε να λέει η ΕΕ, για εμένα (και για εσένα φαντάζομαι) η σωστή κατεύθυνση θα ήταν διαφορετική.

 4. vrypan

  Αυτό που ονομάζεις όμως πολιτικό bias, έχει μία σημαντική διάσταση: φαίνεται ότι ο Αλογοσκούφης είπε ψέματα σε απάντησή του στην Βουλή. Το αντιγράφω εγώ, που είναι δεδομένο ότι είμαι δηλωμένα biased. 🙂

  Παραπλάνησαν συνειδητά την Ελληνική Βουλή οι αρμόδιοι υπουργοί κκ. Aλογοσκούφης και Παπαθανασίου όταν δήλωναν ψευδώς, κατά τις συνεδριάσεις της 22 Ιουνίου 2007 και 24 Ιανουαρίου 2008, ότι ζήτησαν και έλαβαν σχετική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με την εταιρεία Microsoft!

  Ολόκληρη η ανακοίνωση: http://docs.google.com/Doc?id=ajbzp4pn3n3j_123c

 5. vrypan

  Αυτό που ονομάζεις όμως πολιτικό bias, έχει μία σημαντική διάσταση: φαίνεται ότι ο Αλογοσκούφης είπε ψέματα σε απάντησή του στην Βουλή. Το αντιγράφω εγώ, που είναι δεδομένο ότι είμαι δηλωμένα biased. 🙂

  “Παραπλάνησαν συνειδητά την Ελληνική Βουλή οι αρμόδιοι υπουργοί κκ. Aλογοσκούφης και Παπαθανασίου όταν δήλωναν ψευδώς, κατά τις συνεδριάσεις της 22 Ιουνίου 2007 και 24 Ιανουαρίου 2008, ότι ζήτησαν και έλαβαν σχετική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με την εταιρεία Microsoft!”

  Ολόκληρη η ανακοίνωση: http://docs.google.com/Doc?id=ajbzp4pn3n3j_123c

 6. nikan

  Παναγιώτη, χωρίς να παίρνω όρκο για την ορθότητα της ανάγνωσής μου, το γεγονός ότι δεν υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης όπως λέει η απάντηση:

  “Ωστόσο, επισημαίνεται εν προκειμένω ότι τα κράτη μέλη δεν οφείλουν να γνωστοποιούν στην Επιτροπή τέτοιου είδους συμφωνίες και να ζητούν την έγκρισή της πριν από τη σύναψη.”

  μου κάνει όλα τα υπόλοιπα να φαίνονται παιχνίδι εντυπώσεων.

 7. nikan

  Παναγιώτη, χωρίς να παίρνω όρκο για την ορθότητα της ανάγνωσής μου, το γεγονός ότι δεν υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης όπως λέει η απάντηση:

  “Ωστόσο, επισημαίνεται εν προκειμένω ότι τα κράτη μέλη δεν οφείλουν να γνωστοποιούν στην Επιτροπή τέτοιου είδους συμφωνίες και να ζητούν την έγκρισή της πριν από τη σύναψη.”

  μου κάνει όλα τα υπόλοιπα να φαίνονται παιχνίδι εντυπώσεων.

 8. vrypan

  Είναι, αν δεν δεις το θέμα της ανακοίνωσης: ο υπουργός όταν ρωτήθηκε, είπε ψέματα στην Βουλή. Το αν η υπόθεση σχετίζεται με την micorsoft, την Ολυμπιακή ή την σύμβαση του Κιότο, είναι δευτερεύον για μένα.

  Το σχόλιό μου δεν είχε χαρακτήρα αντιπαράθεσης, αλλά να δείξω και αυτή την διάσταση που θεωρώ πιο σημαντική.

  Για το θέμα της MS, έχεις δίκιο σε ένα βαθμό. Δεν ξέρω αν υπάρχει πρόβλημα εκεί που αναφέρουν ότι θα έπρεπε η σύμβαση να γίνει “μέσω των διαδικασιών περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών τις οποίες προβλέπει η οδηγία”.

  Αλλά για εμένα το θέμα της MS δεν είναι τυπικό (αν επιτρέπεται ή όχι κ.λ.) αλλά θέμα επιλογών. Ανεξάρτητα με το τί θα μπορούσε να λέει η ΕΕ, για εμένα (και για εσένα φαντάζομαι) η σωστή κατεύθυνση θα ήταν διαφορετική.

 9. vrypan

  Είναι, αν δεν δεις το θέμα της ανακοίνωσης: ο υπουργός όταν ρωτήθηκε, είπε ψέματα στην Βουλή. Το αν η υπόθεση σχετίζεται με την micorsoft, την Ολυμπιακή ή την σύμβαση του Κιότο, είναι δευτερεύον για μένα.

  Το σχόλιό μου δεν είχε χαρακτήρα αντιπαράθεσης, αλλά να δείξω και αυτή την διάσταση που θεωρώ πιο σημαντική.

  Τώρα, για το θέμα της MS, έχεις δίκιο σε ένα βαθμό. Δεν ξέρω αν υπάρχει πρόβλημα εκεί που αναφέρουν ότι θα έπρεπε η σύμβαση να γίνει “μέσω των διαδικασιών περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών τις οποίες προβλέπει η οδηγία”.

  Αλλά για εμένα το θέμα της MS δεν είναι τυπικό (αν επιτρέπεται ή όχι κ.λ.) αλλά θέμα επιλογών. Ανεξάρτητα με το τί θα μπορούσε να λέει η ΕΕ, για εμένα (και για εσένα φαντάζομαι) η σωστή κατεύθυνση θα ήταν διαφορετική.

Comments are closed.